KM 45.01 (Rot/Schwarz)

[phpzon]““,““,““,““,B002IDVKGK[/phpzon]
[phpbay]KM 45.01,30,32901, „“[/phpbay]